POZOR !

NOVÉ PRAVIDLÁ LIETANIA OD SEPTEMBRA 2023

SKVELÉ ZHRNUTIE NOVINIEK A UCELNÉ INFORMÁCIE NÁJDETE NA WEBE NAŠÍCH PARTNEROV

Ako lietať v blízkosti letísk

Ako môžete vidieť na obrázku nižšie, celá republika je rozdelená na viacero vzdušných priestorov v ktorých platia rôzne pravidlá. My sa budeme v tomto článku zaoberať riadeným okrskom letiska – CTR, ktorý sa Vás týka ak sa vo Vašom okolí nachádza civilné alebo vojenské letisko.

Všetky nasledujúce informácie vychádzajú z posledného platného Rozhodnutia č. 2/2019, ktoré vydal Dopravný úrad SR. Rozdelenie vzdušných priestorov a ich definícia je prevzatá zo Zákona o civilnom letectve (letecký zákon).

Vzdušný priestor SR a jeho rozdelenie

V zmysle Zákona o civilnom letectve (Zákon č. 143/1998 Z. z.) platí nasledovná definícia:

Vzdušným priestorom Slovenskej republiky sa rozumie vzdušný priestor nad územím Slovenskej republiky do výšky, v ktorej možno vykonávať leteckú prevádzku.

Vzdušný priestor SR sa všeobecne rozdeľuje na riadený a neriadený. 

Riadený vzdušný priestor zahŕňa:

 • Riadené okrsky CTR (siahajúce od povrchu zeme do stanovenej nadmorskej výšky)
 • Koncové riadené oblasti TMA (siahajúce spravidla od stanovenej nadmorskej výšky do stanovenej letovej hladiny)
 • Riadenú oblasť CTA (siahajúca (mimo priestorov TMA) od nadmorskej výšky 8 000 ft (resp. 10 000 ft), do letovej hladiny FL660) 

Neriadený vzdušný priestor zahŕňa priestor mimo riadených okrskov a koncových riadených oblastí siahajúci od povrchu zeme do nadmorskej výšky 8 000 ft, resp. 10 000 ft. Letom lietadiel v neriadenom vzdušnom priestore sa neposkytuje služba riadenia letovej prevádzky, poskytuje sa im však letová informačná služba, ak o to požiadajú , resp. pohotovostná služba, ak si podali letový plán, alebo sú inak známe letovým prevádzkovým službám.

Ak nemáte urobené skúšky pilota na Dopravnom úrade a vydané PVLP tak lietať môžete práve iba v tomto neriadenom vzdušnom priestore triedy-G. Ako na to sme napísali v samostatnom článku Ako lietať s dronom v roku 2023 bez licencie?

Letecká mapa a identifikácia priestoru v ktorom je zamýšľaný let

Predletová príprava by sa mala vykonávať pred každým letom a v rámci tejto prípravy by si mal pilot zistiť čo sa nachádza v lokalite v ktorej zamýšľa vykonať svoj let. Musí si byť vedomý aké obmedzenia sa ho týkajú a to od počasia (zrážky, vietor, hmla a pod.) cez identifikáciu vzdušného priestoru až po klasifikáciu územia z pohľadu ochrany prírody. Na identifikáciu vzdušného priestoru viete využiť leteckú mapu ktorá je k dispozícii online na tomto odkaze: VFR Manuál. Ak ste identifikovali, že Váš let sa uskutoční v riadenom okrsku CTR – potom čítate správny článok. 

Zoznam civilných letísk

 • CTR Štefánik

 • CTR Piešťany

 • CTR Žilina

 • CTR Tatry

 • CTR Košice

Zoznam vojenských letísk

 • CTR Sliač

 • CTR Malacky

 • CTR Prešov

Koordinácia so stanovišťom riadenia letovej prevádzky

Existuje výnimka na základe ktorej pre Vás neplatí povinnosť koordinovať let s riadením letovej prevádzky. Je to v prípadoch ak ste síce v CTR ale ste dostatočne ďaleko od letiska a zároveň nepotrebujete ísť vyššie ako 30 m nad úroveň zeme (nie 30 m nad najvyššou prekážkou). Vtedy platí:

Podľa podmienok v subkategórií prevádzky A1, A2 a A3 je let v riadenom okrsku letiska (CTR) bez koordinácie s príslušným stanovišťom riadenia letovej prevádzky možný len vo vzdialenosti najmenej 3,7km resp. 5,6km a do výšky najviac 30m (100ft) nad úrovňou zeme.

Ak vyššie uvedené neplatí a zamýšľaný let sa nachádza bližšie k letisku alebo potrebujete ísť vyššie ako 30 m, v takom prípade musíte let koordinovať podľa nasledovného postupu:

 • Najmenej 24 hodín pred vykonaním letu elektronickou poštou (emailom) doručiť príslušnému stanovišťu riadenia letovej prevádzky žiadosť o povolenie na vykonanie letu bezpilotným lietadlom v riadenom vzdušnom priestore.

 • Pilot na diaľku alebo iná osoba zúčastnená na vykonaní letu bezpilotným lietadlom 15 minút pred predpokladaným časom vzletu telefonicky vyžiada od príslušného stanovišťa riadenia letovej prevádzky povolenie na vykonanie letu bezpilotným lietadlom v riadenom vzdušnom priestore.

 • Pilot na diaľku alebo iná osoba zúčastnená na vykonaní letu bezpilotným lietadlom príslušnému stanovišťu riadenia letovej prevádzky bezodkladne telefonicky oznámi prerušenie letu, ukončenie letu a ďalšie úmysly týkajúce sa vykonania letu bezpilotným lietadlom.

 • Pilot na diaľku dodrží pokyn na okamžité ukončenie, prerušenie alebo obmedzenie letu bezpilotného lietadla, najmä výškové, polohové, časové údaje, ktorý mu v prípade potreby telefonicky oznámi stanovište riadenia letovej prevádzky.

 • Pilot na diaľku bezodkladne podá hlásenie o mimoriadnej situácií za letu, ak takáto situácia nastala.

Žiadosti pre jednotlivé CTR nájdete na webe Dopravného úradu SR. Po podaní žiadosti následne z miestna odkiaľ budete vykonávať let kontaktujete príslušné stanovište podľa telefónneho čísla, ktoré je uvedené v hornej časti žiadosti a požiadate o povolenie na vzlet.

Záver

Aj napriek tomu, že potreba koordinácie môže vyznieť odstrašujúco, opak je pravdou. V priestoroch kde ste v spojení s niekým kto koordinuje Vás a ostatné lietadlá sa môžete cítiť podstatne bezpečnejšie ako kdekoľvek inde kde je to len o VFR letoch – teda letoch na priamu viditeľnosť. Dron je povinný dať prednosť všetkým ostatným lietadlám, no zareagovať dostatočne včas a vykonať okamžité pristátie nie je vždy možné a je dobré ak o Vás iní piloti vedia. Prajeme Vám veľa úspechov a nezabudnite na registráciu u nás.